Box CrossFit Barcelona

Política de Privacitat

© 2014 CrossFit Diagonal. TOTS ELS DRETS RESERVATS

Mitjançant el present comunicat, CrossFit Diagonal amb domicili en Jordi Girona 1-3 (campus nord UPC) 08034 Barcelona i Telf. 636 29 38 16, posa en coneixement dels consumidors i usuaris del lloc web www.openlynk.com la seva Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a CrossFit Diagonal les dades personals que se’ls requereixin per qualsevol mitjà en relació a una sol·licitud de subscripció, registre o emplenament de qualssevol formulari de dades online.

CrossFit Diagonal es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privadesa per mantenir-la adaptada a la legislació vigent sobre protecció de dades. En tals casos, CrossFit Diagonal anunciarà en aquest lloc web els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

La visita a aquest lloc web no implica que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre el mateix. En el cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractats de forma lleial i lícita amb subjecció a tot moment als principis i drets recollits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i altra normativa de desenvolupament.

El dret d’informació

Conforme a l’Art.5 de la LOPD, li informem que les dades subministrades per vostè van a passar a formar part del fitxer dades del com és responsable CrossFit Diagonal havent sol·licitat el responsable del mateix la inscripció en el Registre General de Protecció de Dades. La finalitat del tractament serà la gestió de la nostra cartera de socis per poder prestar el servei contractat i el cobrament del mateix, confeccionar pressupostos i enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà (postal o electrònic) sobre els diversos productes i serveis que presta aquesta Associació, consentint-ho vostè de forma expressa. Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les dades, pot realitzar-los dirigint-se per escrit a CrossFit Diagonal amb domicili en

Jordi Girona 1-3 (campus nord UPC) 08034 Barcelona . Les seves dades podran ser cedits a entitats que tinguin relació amb CrossFit Diagonal però mai per a una finalitat diferent per la qual van ser recollits.

Al moment de procedir a la recollida de les dades s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecto de recollida. La negativa a facilitar les dades qualificades com a obligatoris suposarà la impossibilitat de prestar el producte o servei objecto de contractació. L’usuari que faciliti les seves dades haurà de mantenir-los actualitzats i comunicar al responsable del fitxer qualsevol canvi en els mateixos. L’usuari que faciliti dades personals sobre una altra persona, haurà d’ell mateix, si escau, informar al titular de les dades de l’establert en la present Política de Privadesa.

El consentiment informat

En conseqüència, els usuaris que facilitin dades de caràcter personal en aquest lloc web consenten de forma inequívoca la incorporació dels mateixos al fitxer automatitzat Clients del que és responsable CrossFit Diagonal per a les finalitats específicament determinades anteriorment.

El principi de qualitat de dades

Les dades de caràcter personal proporcionats pels usuaris seran exactes i llocs al dia de manera que responguin amb veracitat a la situació actual de l’afectat. Per això, l’usuari haurà de respondre de la veracitat i certesa de les dades personals subministrades i comunicar qualsevol modificació dels mateixos que es produeixi en un futur. CrossFit Diagonal procedirà a la cancel·lació de les dades personals recollits quan deixin de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per la qual haguessin estat recaptats o registrats. La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes. Complert el citat termini, es procedirà a la supressió de les seves dades personals.

El principi de seguretat de les dades

CrossFit Diagonal ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. El nivell de seguretat adoptat està d’acord amb la naturalesa de les dades personals subministrades.

L’ocupació de cookies

Les cookies són petits fitxers de dades o conjunt de caràcters que s’emmagatzemen en el disc dur o en la memòria temporal de l’ordinador de l’usuari quan accedeix a les pàgines de determinats llocs web. S’utilitzen perquè el servidor accedit pugui conèixer les preferències de l’usuari en tornar aquest a connectar-se. L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies, que tindran per finalitat facilitar el procés de servir els continguts publicats. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació dels mateixos en el seu disc dur. Per a això, l’usuari ha de consultar les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Cap cookie permet extreure informació del disc dur de l’usuari o accedir a informació personal. Simplement associen el navegador d’un ordinador determinat a un codi anònim. L’única manera que la informació privada d’un usuari formi part d’un arxiu cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor. Atès que l’adreça de correu electrònic de l’usuari és una dada de caràcter personal quan permet identificar-li, mitjançant la seva recollida a través de les vies de captura d’aquest lloc web l’usuari autoritza expressament a CrossFit Diagonal al seu tractament per a l’enviament de comunicacions comercials o promocionals concernents als productes o serveis que presta aquesta Signatura. Aquestes comunicacions estaran precedides per la paraula publicitat al començament del missatge i identificaran clarament a Crossfit-diagonal.com. No obstant això, vostè pot revocar a qualsevol moment el seu consentiment per a la recepció de comunicacions comercials amb la simple notificació a la nostra adreça de correu electrònic info@crossfit-Diagonal.com